Strona główna Czytelnia
Instytucje diecezjalneBiskupiKuria DiecezjalnaSąd BiskupiStrona główna
• Bp sandomierski Krzysztof Nitkiewicz
• Bp pomocniczy Edward Frankowski
• Bp senior Wacław Świerzawski
• Kancelaria Kurii Diecezjalnej
• Wydziały Kurii Diecezjalnej
• Diecezjalne rady i komisje
Caritas Diecezjalana
(Strona własna)
Wiadomości
Kalendarium
DekanatyParafie
• Wyszukiwarka parafii
Sanktuaria 
Uczelnie i szkołyDomy rekolekcyjne
i domy kultury
Media diecezjalneMuzeum Diecezjalne
• Wyższe Seminarium Duchowne
• Instytut Teologiczny
• WZNoS KUL Stalowa Wola
• WZPiNoG KUL Stalowa Wola
• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Sandomierzu

• Katolickie Liceum i Gimnazjum
w Ostrowcu Świętokrzyskim

• Katolickie Gimnazjum i Liceum
w Stalowej Woli

• Katolickie Przedszkole i Szkoła
Podstawowa w Ostrowcu Św.

• Rodzina szkół imienia Jana Pawła II
• Centrum KEiFC Quo vadis w Sandomierzu
• Ośrodek TiFCh Augustianum w Radomyślu
• Ośrodek Formacyjny w Tarnobrzegu
• Dom Formacyjny w Gorzycach
• Katolicki Dom Kultury w Sandomierzu
• Katolicki Dom Kultury Arka w Racławicach
• Ośrodek Formacji Liturgicznej Zawichost
• Ośrodek Pomocy w Kryzysach Fundacji
Powrót w Zawichoście

• Pustelnia Złotego Lasu w Rytwianach
• Relaksacyjno-Kontemplacyjne Centrum
Terapeutyczne SPeS w Rytwianach
• Diecezja Sandomierska w Internecie
• Gość Niedzielny
• Kronika Diecezji Sandomierskiej
• Niedziela
• Studia Sandomierskie
Dom Księży Emerytów
Katolickie Centra Pomocy Rodzinie
Wydawnictwo Diec.
i Drukarnia
(Strona własna)
Fundacja "Serce bez granic" (Strona własna)
  

» CZYTELNIA » WYKAZ WEDŁUG AUTORÓW (111)   
M E N U

Według autorów

Według tytułów

Wyszukiwanie

Nowości wydawniczeGłówna IndeksNr stronyWyszukiwarka ...
Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec

Uczestnictwo organisty w liturgii i jego rola poza liturgią

WSTĘP

Już święty Augustyn zwrócił uwagę, że muzyka i śpiew są uroczystym językiem Kościoła, a nie tylko sztuką. Wypowiedź Doktora Łaski nie straciła swojej aktualności. Od początku myśli zbawczej, jaką prowadzi Kościół, śpiew był zawsze uroczystą proklamacją słowa Bożego i tekstów liturgicznych. Związek muzyki i śpiewu z liturgią był zawsze istotny i takim pozostanie do końca[1].Szczególne miejsce w tej relacji przypada organiście[2]. Stąd artykuł niniejszy jest próbą nakreślenia uczestnictwa organisty w liturgii i roli jaką pełni w czynnościach poza liturgicznych. Zagadnienie powyższe zostanie przedstawione w czterech wątkach, a mianowicie:

1. Czym jest liturgia Kościoła?

2. Co znaczy uczestniczyć w liturgii?

3. Udział organisty w liturgii.

4. Czynności organisty w poza liturgią.

I Czym jest liturgia kościoła?

W rzeczywistości nazywanej liturgią Kościoła wyodrębnia się następujące cztery elementy: obecność Chrystusa (1), osoba przewodniczącego zgromadzenia (2), zespół znaków i symboli tworzących obrzęd (3) i udział wiernych (4)[3].

1. Obecność i działalność Chrystusa – trzeba sobie uświadomić, że ze względu na Niego gromadzimy się na liturgii świętej. To Chrystus jest tym, który chrzci (zob. KL 7) i który gładzi grzechy itp. Chrystus jest więc obecny w liturgii w poczwórny sposób:

a) W osobie przewodniczącego liturgii - celebransa (por. Kl[4] 7). Z polecenia Chrystusa celebrans sprawuje Mszę świętą („to czyńcie na moją pamiątkę” - Łk 22,19). To przecież z mandatu Chrystusa, a nie z własnego autorytetu czerpie kapłan moc przebaczenia i gładzenia grzechów: „Komu grzechy odpuścicie są im odpuszczone...” (J 20, 23). A zatem posługa prezbitera jest spełniana w imieniu Chrystusa.

b) W zgromadzeniu liturgicznym (por. KL 7). Wspólnota podczas liturgii to nie przypadkowe zbiegowisko, lecz bycie razem. Zapewnia o tym Chrystus: „Gdzie dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). To ze względu na Niego gromadzimy się na liturgię tworząc wspólnotę wierzących.

c) W znakach sakramentalnych (por. KL 7). W sakramentach Chrystus utożsamia się ze znakami, np. znakiem chleba i wina: ...to jest Ciało moje... to jest moja Krew...” (por. Mt 26, 26,28).

d) W słowie Bożym (por. KL 7). Gdy słyszymy słowo biblijne w liturgii, to znaczy, że On poucza, wyjaśnia, nakazuje, a przede wszystkim uobecnia wydarzenia zbawcze.

2. W imieniu Chrystusa, biskuplub prezbiter przewodniczy każdej akcji liturgicznej

3. Trzecim elementem każdej celebracji liturgicznej jest zespół znaków i symboli - obrzęd uobecniających Chrystusa. Z nich składa się wszelka akcja, którą określamy liturgią.

4. Liturgia jest dziełem publicznym - wspólnym (por. KKK 1069). Zgodnie z etymologią greckiego słowa „leitourgia”; „leitos” - publiczny, dotyczący życia społecznego, „ergon” - czyn, praca dzieło ludu.

Zatem liturgia to żywa obecność i działalność Jezusa Chrystusa w Kościele i przez Kościół, gdzie poprzez sakramentalne znaki i symbole spełnia misję uświęcenia człowieka i uwielbienia Boga. A zatem celem liturgii jest uświęcenie człowieka (liturgia jest dla człowieka - bez niej nie można się zbawić) i uwielbienie Boga.

II co znaczy uczestniczyć W LITURGII ?

Co znaczy „uczestniczyć”?W pochodzeniu tego słowa zawiera się już wyjaśnienie i odpowiedź.Chodzi o to, aby każdy z obecnych w zgromadzeniu liturgicznym rozpoznał swoją „część”. A zatem każdy z uczestników liturgii ma dołożyć swoją „część”. Musi być aktywnym członkiem celebracji w której bierze udział. Sama bierność nie wystarcza.

Właściwe uczestniczenie w liturgii Kościoła wymaga spełnienia czterech warunków: liturgię należy rozumieć (1), umieć odpowiadać (2), zachowywać milczenie (3) i śpiewać w czasie liturgii (4)[5].

1. Rozumieć liturgię(zob. KL 11, 14) - to znaczy uznać, że pierwszym Liturgiem jest sam Jezus Chrystus.

a) Rozumieć liturgię to rozpoznać obecność Chrystusa w osobie przewodniczącego danej celebracji. Np. weźmy pod uwagę sakrament pokuty. To Chrystus gładzi grzechy, a spowiednik w konfesjonale jest jedynie Jego narzędziem. I choć może nam czasami przeszkadzać jego osobista słabość jako człowieka, jednak świadomi jesteśmy, że grzechy odpuszcza Chrystus.

b) Rozumieć liturgię to rozpoznać obecnego Chrystusa w zgromadzeniu liturgicznym. Zgromadzenie wierzących w imię Pana różni się zasadniczo od przypadkowego wiecu, zbiegowiska. Mając tę świadomość, chronimy liturgię od zacieśniania jej do obrzędowości, do samego rytu.

c) Rozumieć liturgię to rozpoznać obecność Chrystusa w znakach sakramentalnych. To On sam zapewnił, że słusznie identyfikujemy Go z Chlebem Eucharystycznym, że On jest tym, który udziela łaski Chrztu świętego.

d) Rozumieć liturgię to rozpoznać obecnego Chrystusa w uroczyście proklamowanym słowie Bożym. Nie ma liturgii bez słowa biblijnego.

2. Współdziałanie w liturgii (zob. KL11,14). Przez wypowiadane słowa, śpiew i czyny współtworzy się liturgię. Na przykład przyjęcie Ciała Pańskiego podczas Mszy świętej, jest dowodem rozumienia Mszy świętej jako uczty i pokarmu.

3. Milczenie w liturgii (zob. KL 30). Jest ono indywidualną odpowiedzią na słowo Boże. Milczenie w liturgii to nie cisza, ani przerwa w działaniu. To akcja, która jest przejawem największej aktywności ducha ludzkiego[6].

Dla przykładu warto przypomnieć momenty milczenia we Mszy świętej: w czasie aktu pokutnego (oczyszczające), przed Kolektą (jednoczące), po homilii (medytacyjne) i po Komunii świętej (przymierza)[7]. Każdorazowe z wymienionych chwil milczenia ma inną funkcję do spełnienia, czyli inny cel.

4.Śpiew w liturgii (KL 116, 118). Jest radosnym i uroczystym wyznaniem wiary. Śpiew w liturgii to także rozmowa z Bogiem w wyższej tonacji i w bardzo uroczystej formie.

Śpiew jest niezbędnym elementem liturgii i warunkuje dobre i właściwe w niej uczestniczenie. Warto zapytać, czy nie za ubogi doktrynalnie jest zestaw pieśni polskich śpiewanych podczas liturgii? Dla przykładu w okresie Wielkiego Postu dominują pieśni pasyjne, pokutne, a prawie nie śpiewa się pieśni chrzcielnych, co jest poważnym zaniedbaniem[8].

III udział organisty w liturgii

1. Soborowa reforma liturgiczna dość mocno wyakcentowała zagadnienie uczestnictwa w liturgii. „Kościół zatem bardzo troszczy się o to, aby chrześcijanie podczas liturgii (Eucharystii) nie byli obecni jako obcy i milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy tę tajemnicę dobrze zrozumieli, w świętej czynności uczestniczyli świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dzięki, a ofiarując niepokalana hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się samych siebie składać w ofierze i za pośrednictwem Chrystusa...” (KL 48).

Każdy chrześcijanin, a szczególnie organista jest powołany do uczestnictwa w liturgii sakramentalnej, a zwłaszcza we Mszy świętej. Najlepiej wyraża się ono wewnętrznym przeżywaniem liturgii oraz świadomością, że w liturgii obecny jest i działa sam Chrystus i że w konkretnej celebracji uobecnia się dzieło naszego zbawienia.

2. Stąd organista winien być zatroskany o głębsze rozumienie liturgii mając świadomość, iż pod osłoną znaków, symboli, postaw i gestów obecny jest Chrystus. Nadto, organista winien żyć przekonaniem, iż jest sam współliturgiem przez czynne współdziałanie z czynnościami liturgicznymi wyrażającymi się w słowach, śpiewie itp. Organista uczestniczy w liturgii, gdy potrafi zatroszczyć się o milczenie, zwłaszcza po Komunii świętej umożliwiając wiernym osobisty kontakt z Bogiem (jest wielce niepożądane granie lub śpiewanie np. kilkanaście zwrotek). Śpiew jest niezbędnym elementem liturgii i warunkuje dobre i właściwe w niej uczestniczenie, zatem wszystkich organistów, jak i instrumentalistów kościelnych winna cechować troska o doskonałe wykonywanie muzyki świętej i o czynny udział wiernych w śpiewie. Winien on być świadomy swego czynnego wkładu, jaki daje dla chwały Bożej[9].

Organista ze względu na naturę, świętość i dostojeństwo liturgii, właściwie w niej uczestniczy, gdy wykonywana przez niego gra na organach jest jak najbardziej doskonała (por. Musicam Sacram, nr 62-67).[10] Gra organowa w liturgii ma spełniać dwojakie zadanie może być akompaniamentem do śpiewu i grą solową (zob. MS, nr 65).

3. Akompaniament powinien dotyczyć towarzyszenia następującym śpiewom: ludu, scholi, kantora, psałterzysty i chóru wielogłosowego. Może też akompaniować do psalmu responsoryjnego, modlitwy powszechnej i Ojcze Nasz. Nie wolno organiście towarzyszyć na organach solowym śpiewom przewodniczącego liturgii, a więc przy wykonywaniu prefacji, embolizmu itp. Diakonowi nie wolno towarzyszyć przy śpiewie Ewangelii. Tenże akompaniament dotyczy nie tylko śpiewów mszalnych, ale liturgii sakramentalnej oraz innych czynności pozaliturgicznych np. nieszporów niedzielnych i innych nabożeństwach okresowych (majowe, czerwcowe, październikowe). Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku akompaniament musi być należycie przygotowany.

4. Organista uczestniczy w liturgii, gdy wykonuje grę solową na organach. „Gra solowa dopuszczalna jest na początku, zanim kapłan przyjdzie do ołtarza, w czasie przygotowania darów ofiarnych, na Komunię świętą i na zakończenie Mszy świętej(MS, nr 65). A zatem, gra solowa na organach nie może jednak nigdy zastąpić śpiewu na wejście i Komunię świętą. Może to uczynić na przygotowanie darów (liturgia miłości), dziękczynienie i zakończenie Mszy świętej. Solowych wystąpień na organach zabrania się od chwili zakończenia hymnu „Chwała na wysokości Bogu” we Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek aż do zakończenia tego hymnu we Mszy Wigilii Paschalnej (Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim Drugim – 8 II 1979, nr 19)[11]. Jednakże wolno grać solo w okresie Adwentu, Wielkiego Postu oraz w mszach za zmarłych.

IV czynności organisty poza liturgią

1.Organista winien nieustannie doskonalić swoje fachowe umiejętności. W instrukcji

czytamy: „Przedmiotem specjalnej troski winno być kształcenie organistów. Na terenie diecezji powinno się zająć ta sprawą erygowane przez Ordynariusza studium organistowskie. Jego zadaniem jest nie tylko kształcenie organistów, ale dokształcanie tych, którzy już pracują w tym zawodzie” (IEP, nr 32). Jako muzyk-instrumentalista organista jest zobowiązany nade wszystko podnosić swoje kwalifikacje muzyczne. Aby utrzymać się na poziomie dobrego wykonawcy muzyki, musi odbywać codziennie kilkugodzinne ćwiczenie na organach. Przygotowanie bowiem repertuaru muzycznego czy to samodzielnego czy też akompaniamentu, ma stanowić jedno z głównych jego zajęć[12].

2. Muzycy kościelni są świadomi wieloletniej degradacji muzyki kościelnej. Stąd organiści winni ukochać muzykę kościelną[13].

Transponując słowa świętego Francisz­ka z Asyżu: „Miłość nie jest kochana”- możemy powiedzieć: „Liturgia nie jest kochana” i „Muzyka kościelna nie jest kochana”. „Gdyby była kochana, wyglądałaby inaczej. Na muzykę liturgiczną prawie zawsze brakuje pieniędzy, czasu, sił i innych potrzebnych środków. Mu­zyka wybrzmiewa, przemija, realizuje się w czasie, muzyki nie widać. Dlatego le­piej ufundować obraz, postawić figurę niż zadbać o nuty dla chóru, o śpiewniki dla wiernych, o remont organów, o przyzwoite warunki dla śpiewaków, o wykształcenie dla psałterzystów i kantorów. Ciągle jeszcze tkwimy w tradycyjnych pojęciach, że mu­zyka to rozrywka, to przyjemność, to sztuka wprawdzie konieczna, ale trzeba ją uprawiać jak najmniejszym kosztem: lekko, łatwo i przyjemnie. Jeśli ktoś nie kocha liturgii i muzyki kościelnej, wówczas nie zechce jej służyć. Zro­bi wszystko, aby ona jemu służyła. Tu między innymi tkwi przyczyna posługiwania się liturgią jako doskonałą okazją do popisów i koncertów. Wykonawcy mają bez kłopotu publiczność, i to publiczność bezradną, bo nie może ona zaprotestować w trakcie obrzędów. Tu tkwi także przyczyna wprowadzania do czynności liturgicz­nych podrzędnych zespołów, już nie tylko z gitarą elektryczną, ale innymi rozryw­kowymi instrumentami i z repertuarem uwłaczającym świętości liturgii”[14].

3. Sobór Watykański II rozpoczął na niespotykaną dotąd skalę wielką reformę li­turgii.

Również muzyka, jako sztuka ściśle związana z liturgią, siłą rzeczy została włączona w proces odnowy i stanowi jej istotny element. Poziom artystyczny muzyki litur­gicznej w Polsce można określić jako zupełnie niewystarczający, a wielu przypadkach wręcz bardzo niski. Podejmowane dotąd przez muzyków kościelnych próby naprawy, wynikające z istoty sztuki muzycznej i jednocześnie zgodne z założeniami dekretów Kościoła, nie przyniosły zadawalających rezultatów[15]. Stało się tak dlatego, że:

- „Muzycy kościelni działają z reguły w pojedynkę, osobno. Ich wysiłki ograniczają się zazwyczaj do kościołów lokalnych (diecezjalnych, zakonnych) i giną w skali ogólnopolskiej. Tak realizowana odnowa z góry skazana jest na niepowodzenie.

- Nie są respektowane zalecenia Stolicy Apostolskie, i Konferencji Episkopatu Pol­ski dotyczące liturgii i muzyki, a zawarte w licznych instrukcjach i dyrektywach.

Brakuje zrozumienia i zainteresowania sprawami muzycznymi. Przypadki mece­natu, choćby skromnego, należą do rzadkości. Skutkiem tego jest zniechęcenie muzyków kościelnych i brak odwagi w podejmowaniu inicjatyw. To z kolei otwie­ra drogę do coraz bardziej panoszącej się amatorszczyzny.

- Ogólny poziom kultury muzycznej jest przerażająco niski. Gwałtownie zmalało zapotrzebowanie na piękno. Jego miej­sce zajęła tandeta reprezentowana przez kulturę, a raczej przez subkulturę maso­wą. Piętno tej ostatniej wciska się do naszych świątyń. Jej nośnikami są nie tylko wierni uczęszczający na nabożeństwa, ale także wielu duchownych, których pos­tawa w tej dziedzinie pozostawia wiele do życzenia. Wydaje się, że sytuacja w jakiej znalazła się muzyka kościelna wymknęła się spod jakiejkolwiek i czyjejkolwiek kontroli. Msze święte, nawet te najbardziej uroczyste, sprawowane są często bez należytego przygotowania, a odpowiedzialnymi za ich kształt czyni się nierzadko ludzi zupełnie niekompetentnych. Nic więc dziwnego, że w takim stanie rzeczy na alarm coraz głośniej biją już nie tylko muzycy duchowni, ale także polski laikat, nawet ten nie zawsze bezpośrednio związany z Kościołem. Ostatnio pojawiły się z jego strony oceny i propozycje ­same w sobie zresztą słuszne - zmierzające do naprawy obecnej sytuacji. Jest to niewątpliwie znak czasu. Trzeba go z pokorą przyjąć, wysłuchać oraz rozważyć z uwagą i pełną życzliwością”[16].

Te głośne już wołania muszą uświadomić organistom w Polsce po­wagę problemu i zmobilizować ich do podjęcia takich działań, które skutecznie zapobiegną ostatecznej degradacji muzyki kościelnej.

4. Organista winien zająć się szkoleniem kantorów i psałterzystów. Dziś nie można zgodzić się na to, by organista wypełniał funkcje kantora, a tym bardziej by spełniał obowiązki psałterzysty.

5. Do zadań organisty należy również prowadzenie chóru parafialnego, scholi, a czasami nawet zespołu instrumentalnego. To zobowiązuje do odbywania regularnych prób z wymienionymi zespołami i przygotowania z nimi odpowiedniego repertuaru[17].

6. Organiście powierza się też całą wspólnotę wiernych by ich nauczyć śpiewu. Czytamy wInstrukcji: „Usilnie zachęca się duszpasterzy, organistów, dyrygentów chórów kościelnych...by systematycznie nauczali wiernych, a zwłaszcza dzieci i młodzieży, tradycyjnych i nowych śpiewów przydatnych w sprawowaniu liturgii (IEP, nr36).

Byłoby rzeczą bardzo niepokojącą, gdyby organista dla swojej wygody wyręczał wiernych w ich funkcjach. Dlatego organista musi posiąść znajomość podstawowego repertuaru śpiewów liturgicznych, w tym także chorału gregoriańskiego. Brak znajomości chorału gregoriańskiego tak teoretycznie, jak i praktycznie, w istocie rzeczy dyskwalifikuje organistę jako muzyka kościelnego.

7. Organiści winni pamiętać, że liturgia wymaga właściwego wyboru stosownych śpiewów i ich wykonawców. Przed doborem pieśni należy zapoznać się z teologią dnia liturgicznego, która zawarta jest w modlitwach przewodniczącego zgromadzenia, czytaniach i antyfonach.

- W wyborze śpiewów należy zwrócić uwagę na pieśni własne, a w razie ich braku ustalić repertuar z zestawu pieśni okresowych.

- Przy braku odpowiednich tekstów należy wybierać pieśni odpowiadające charakterowi celebracji mszalnej.

- Dla uniknięcia błędów teologicznych, stylistycznych i estetycznych kompozycji muzycznych należy korzystać tylko ze śpiewników posiadających aprobatę władzy kościelnej.

- W czasie przygotowywania repertuaru należy pamiętać nie tylko o tym, aby pieśni były właściwie dobrane, ale także o tym, by były dobrze przygotowane i następnie poprawnie wykonane.

- Praktyczną pomocą przy układaniu repertuaru pieśni mszalnych mogą okazać się propozycje śpiewów podawane w pomocach duszpasterskich, takich jak: Ateneum Kapłańskie, Msza święta, Oremus czy w diecezjalnych materiałach duszpasterskich.

- Ogólna zasada -świętość i doskonałość formy oraz chwała Boża i zbudowanie wiernych - powinny być kryterium wyboru odpowiednich pieśni mszalnych.[18].

8. Misja organisty wymaga także pogłębiania wiedzy liturgicznej. W Konstytucji o liturgiimocno się akcentuje: „By muzycy i śpiewacy, a zwłaszcza chłopcy powinni także otrzymać rzetelne wykształcenie liturgiczne” (por. KL 115). Dziś konieczna się staje znajomość dokumentów Kościoła dotycząca muzyki i liturgii. Organista musi zapoznawać się także z księgami liturgicznymi, śpiewnikami i innymi pomocami (np. nagraniami), których w ostatnich latach ukazuje się coraz więcej.

Jeśli organista będzie żył na co dzień liturgią, wówczas z chęcią podejmie się przygotowania repertuaru zgodnego z duchem okresu liturgicznego lub święta. Instrukcja posoborowa mocno akcentuje: „Jest rzeczą konieczną, by organiści oraz inni muzycy, nie tylko umieli biegle grać na powierzonym im instrumencie, ale posiadali także ducha świętej liturgii i wnikali weń coraz głębiej...by uświetniali obrzęd zgodnie z naturą poszczególnych jego części i ułatwiali wiernym uczestnictwo w nim” (por. MS, nr 67).

Ukazane zadania organisty ściśle łączą się z jego znaczącą rolą podczas liturgii. Bez ich pilnego wypełnienia nie może być mowy o spełnianiu w sposób godny funkcji organisty[19]. Dziś muzyka organowa stanowi ogromną szansę dla organisty. Wykorzystując ją, organista będzie się modlił przy organach i na organach. Organista winien otwierać kontuar organów z takimi uczuciami, z jakimi wierni otwierają swe modlitewniki[20].

ZAKOŃCZENIE

1. Sobór Watykański Drugi postawił przed całym Kościołem wielkie zadanie odnowy liturgii między innymi w wymiarze uczestnictwa, które winno być świadome, czynne i owocne. Dotyczy ono również organistów i muzyków kościelnych, którzy powinni liturgię rozumieć, z nią współdziałać i w sposób pełny w niej uczestniczyć przez osobisty kontakt z Bogiem.

2. Również w ramach liturgii organiści powinni zatroszczyć się o to, by muzyka liturgiczna i śpiew w kościele (akompaniament , gra solowa) były odpowiednio przygotowane oraz pięknie i starannie wykonywane. „Nie może nic wydarzyć się ze strony organisty w świątyni, co by przeszkadzało, lub choćby zmniejszało pobożność i skupienie ducha wiernych, nic co by stanowiło słuszną przyczynę niesmaku lub zgorszenia”[21][1] Por. J. Pikulik. Śpiew i muzyka w historii liturgii. AK 72:1980 T. 94 s. 186.

[2] Por. I. Pawlak. Zadania organisty po Soborze Watykańskim II. W: R. Rak (red.) Służba Ołtarza. Katowice 1985 s. 49.

[3] Zob. J. Stefański. Liturgia źródłem i szczytem Kościoła. Gniezno 1993 s. 8-9.

[4] KL – skrót do Konstytucji o świętej liturgii.

[5] J. Stefański. Liturgia dla każdego. Gniezno 1995 s. 24-25; Tenże. Liturgia źródłem i szczytem życia Kościoła... s. 16.

[6] Por. A. Cebula. Milczenie w liturgii. Oleśnica 1993 s. 22.

[7] Tamże s. 24-45.

[8] Por. W. Świerzawski. Wskazania Biskupa Sandomierskiego dla duszpasterzy na Wielki Post i Święta Paschalne. W: (Praca zbiorowa) .Aby byli jedno. Drugi Synod Diecezji Sandomierskiej Sandomierz 1999 s. 427.

[9] T. Sinka. Podział funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. W: W. Świerzawski (red) Msza święta. Kraków 1993 s. 181-182.

[10] Zob. Kongregacja Obrzędów. Instrukcja Musicam Sacram. 5 III 1967. W: Acta Apostolicae Sedis 59:1967 s.

300-320. Odtąd posłużono się skrótem: MS.

[11] Por. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze watykańskim II ( 8 II 1979). W: Cz. Krakowiak (red.) Dokumenty Duszpastersko-liturgiczne Episkopatu Polski 1966-1993. Lublin 1994 s. 287 – 297. Odtąd posłużono się skrótem: IEP.

[12] Por. I. Pawlak. Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. Lublin 2000 s. 251.

[13] Por. I. Pawlak. Ukochać muzykę kościelną. Liturgia Sacra. Opole 6 : 2000. Nr 2 (16) s. 291.

[14] Tamże s. 292.

[15] Por. I. Pawlak. Apel do muzyków kościelnych w Polsce. Liturgia Sacra. Opole 6 : 2000. Nr 2 (16) s. 317.

[16] Pawlak. Apel do muzyków... s. 317-318.

[17] Por. Pawlak. Muzyka liturgiczna... s. 273.

[18] Por. Z. Wit. Dobór pieśni do uczestnictwa we Mszy świętej. W: Misterium Eucharystii w życiu osób konsekrowanych . Anamnesis. Sandomierz 5:1999. Nr 2 (17) s. 84-85.

[19] Por. Pawlak. Muzyka liturgiczna... s. 274.

[20] Z. Bernat. Organista. Wprowadzenie do liturgii . B. Blachnicki (red.). Poznań 1967 s. 202.

[21] Pius X. Motu Proporio „Divini Cultus”. Nr 7.


Nadesłane artykuły opublikowane w serwisie internetowym są własnością autorów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.


W górę
Cofnij Strona główna Copyright © 2000-2017 by Diecezja Sandomierska
Poinformuj Redakcję Portalu: www@sandomierz.opoka.org.pl
Aktualizacja: 7 czerwca 2011